VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

 

služeb poskytovaných společností VinCheck, s.r.o. (mimo jiné) na stránkách www.vincheck.cz (dále jen „Podmínky”)

 

 

 1. OBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

 

 1. Tyto Podmínky obsahující základní práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele.

 2. VinCheck, s.r.o. je provozovatelem informační platformy „VinCheck”, zaměřené mj. na (i) shromažďování dostupných dat o vozidlech v České republice a v zahraničí, které nejsou osobními údaji, a (ii) jejich další poskytování Uživatelům. Informační platforma „VinCheck” je Uživatelům přístupná zejména prostřednictvím webových stránek umístěných na adrese (URL) www.vincheck.cz.

 3. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Uživatelů v souvislosti s užíváním Služeb Poskytovatele, jakož i další související právní vztahy.

 4. Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

 

 1. Autorský zákon” znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění;

 2. Cena” je cena placená Poskytovateli Uživatelem za poskytování zpoplatněných Služeb;

 3. Ceník” znamená ceník obsahující ceny zpoplatněných Služeb, dostupný prostřednictvím Portálu;

 4. Data” znamenají souhrn dat o vozidlech v České republice a v zahraničí, které nejsou osobními údaji, dostupných prostřednictvím Portálu a poskytovaných třetími osobami;

 5. Občanský zákoník” znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

 6. Obecné podmínky” znamená všeobecné smluvní podmínky užívání;

 7. Objednávka” znamená učinění nabídky ze strany Uživatele k uzavření Smlouvy s Poskytovatelem;

 8. Podmínky” znamenají tyto Všeobecné smluvní podmínky užívání;

 9. Podnikatel” znamená Uživatel, který uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem nebo s ním jinak jedná v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele;

 10. Portál” znamená webové stránky umístěné na adrese (URL) www.vincheck.cz, jejichž prostřednictvím je Uživatelům dostupná informační platforma „VinCheck”;

 11. Poskytovatel” Služeb na Portálu je společnost VinCheck, s.r.o., IČ: 03342115, se sídlem V dolině 1515/1b, Michle, PSČ 101 00, Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230344, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;

 12. Poskytovatel Dat” znamená třetí osoba poskytující Data, která jsou shromažďována Poskytovatelem a prostřednictvím Portálu poskytována Uživatelům;

 13. Služba” představuje soubor služeb poskytovaných Poskytovatelem Uživateli, spočívajících zejména v poskytování Dat Uživatelům;

 14. Smlouva” znamená smluvní vztah založený mezi Poskytovatelem a Uživatelem v případě využívání Služeb, jejichž užívání je zpoplatněno;

 15. Spotřebitel” znamená Uživatel (fyzická osoba), který uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;

 16. Uživatel” je fyzická či právnická osoba, která užívá Služeb Poskytovatele . Uživatel může být Spotřebitel nebo Podnikatel.

 17. Zákon o obchodních korporacích” znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění;

 18. Zákon o přeměnách obchodních společností” znamená zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění;

 

 

 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

 1. Poskytovatel umožňuje prostřednictvím Portálu Uživateli využívat tyto Služby:

 

 1. přístup k souboru aktuálně dostupných Dat vztahujících se k vybranému vozidlu v České republice a v zahraničí po zadání identifikačního čísla vozidla (VIN) (zejména stavy najetých kilometrů, datum první registrace vozidla a data servisních prohlídek vozidla);

 2. další Služby dostupné dle aktuální nabídky Služeb Poskytovatele.

 

 1. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, je užívání Služeb bezplatné.

 2. Služba je zpoplatněna částkou uvedenou v Ceníku v případě, požaduje-li Uživatel elektronický certifikát obsahující vyhledaná Data k příslušnému identifikačnímu číslu vozidla v platformě VinCheck.

 3. V případě využívání Služeb, jejichž užívání je zpoplatněno, dochází mezi Poskytovatelem a Uživatelem k uzavření Smlouvy. Bližší informace týkající se podmínek uzavření Smlouvy a dalších práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem jsou obsaženy především v čl. 4, 5 a 6 těchto Podmínek.

 4. Uživatel vždy (v případě užívání Služeb zpoplatněných i bezplatných) nese náklady, které mu vzniknou v souvislosti s realizací přístupu a používáním Portálu (např. náklady na internetové připojení).

 5. Poskytovatel je oprávněn vyhradit poskytování určitého typu Služeb nebo určité kombinace Služeb pro vybrané skupiny Uživatelů v závislosti na aktuální nabídce Služeb Poskytovatele.

 

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

 

 1. Vstupem na Portál nebo jakýmkoliv jiným užitím Portálu a Služeb se stáváte Uživatelem. Uživatel je povinen seznámit se s těmito Podmínkami.

 2. Vstupem na Portál a jakýmkoli užitím Portálu a Služeb souhlasíte jakožto Uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, včetně veškerých pravidel a dalších podmínek, na které tyto Podmínky odkazují. Nesouhlasí-li Uživatel s těmito Podmínkami a jejich dodržováním, není oprávněn užívat Portál ani Služby.

 3. Uživatel je povinen při užívání Portálu a Služeb uvádět pravdivé, aktuální a úplné údaje Při komunikaci s ostatními Uživateli Portálu je Uživatel povinen poskytovat pouze pravdivé informace, chovat se a jednat zdvořile a s úctou.

 4. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že:

 

 1. v případě využívání zpoplatněných služeb dle čl. 2.3. těchto Podmínek je plně způsobilý k právnímu jednání (zejména s ohledem na svůj věk), nebo je zastoupen zákonným zástupcem;

 2. veškeré údaje, které poskytuje Poskytovateli, jsou úplné, přesné, pravdivé a aktuální;

 3. se před zahájením užívání Portálu a Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, těmto Podmínkám plně rozumí a souhlasí s nimi;

 

 1. Uživatel je povinen při užívání Portálu a Služeb dodržovat obecně závazné právní předpisy a respektovat práva Poskytovatele i třetích osob. Uživatel zejména nesmí:

 

 1. užívat Portál a Služby v rozporu s těmito Podmínkami,

 2. užívat Portál a Služby způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele a/nebo ostatní Uživatele;

 3. pozměňovat obsah Portálu a/nebo systému, který realizuje přenos z Portálu třetím osobám, ani do Portálu a/nebo systému, který realizuje přenos z Portálu třetím osobám, jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat a/nebo narušovat jejich provoz;

 4. získávat osobní údaje jiných Uživatelů;

 5. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu. Portál je možné užívat jen v rozsahu nezasahujícím do práv ostatních Uživatelů a/nebo Poskytovatele a v souladu s určením Portálu.

 

 1. Uživatel nese odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu vzniklou jednáním (i opomenutím) Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy.

 

 

 1. SMLOUVA MEZI POSKYTOVATELEM A UŽIVATELEM

 

 1. V případě využívání Služeb, jejichž užívání je zpoplatněno, dochází mezi Poskytovatelem a Uživatelem k uzavření Smlouvy za podmínek uvedených v těchto Podmínkách. Smlouva může být uzavřena mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem a/nebo mezi Poskytovatelem a Podnikatelem.

 2. Na základě Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Uživateli Služby dle čl. 2.3 těchto Podmínek na základě a podle těchto Podmínek. Uživatel se zavazuje zaplatit za poskytnutí Služeb dle čl. 2.3 těchto Podmínek Poskytovateli Cenu a dodržovat ustanovení těchto Podmínek.

 3. Smlouva mezi Uživatelem a Poskytovatel je uzavřena odesláním zpoplatněné SMS na uvedené číslo. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Uzavřená Smlouva nebude u Poskytovatel uložena a Poskytovatel k ní Uživateli neumožňuje přístup.

 4. Objednávku učiní Uživatel zasláním zpoplatněné SMS zprávy na určené číslo. Bezprostředně po odeslání zpoplatněné SMS zprávy obdrží Uživatel v SMS zprávě specifický kód, po jehož zadání do příslušného boxu na Portálu zaktivuje přístup k elektronickému certifikátu obsahující vyhledaná Data k příslušnému identifikačnímu číslu vozidla v platformě VinCheck.

 5. Ve vztahu ke zpoplatněným Službám dle čl. 2.3 těchto Podmínek jsou související služby (zejména služby vztahující se k zaslání zpoplatněné SMS zprávy) poskytovány třetími subjekty (zejména telefonními operátory a dalšími poskytovateli telefonních či platebních služeb). Související služby dle předchozí věty se řídí pravidly a podmínkami těchto třetích subjektů, včetně pravidel zpracování osobních údajů. Uživatel je odpovědný za seznámení se s pravidly a podmínkami třetích subjektů dle tohoto článku.

 6. Cena je stanovena Ceníkem, zveřejněným na Portále. Ceny jsou stanoveny včetně všech daní a poplatků.

 7. Náklady na použití komunikačních služeb ze strany Poskytovatele nenavyšují Cenu a jsou v ní zahrnuty. Náklady komunikačních prostředků na dálku na straně Uživatele jdou k jeho tíži.

 8. Poskytovatel není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 

 

 1. PRÁVA SPOTŘEBITELE

 

 1. Čl. 5 těchto Podmínek se uplatní pouze na Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem.

 2. Spotřebitel má při uzavření Smlouvy práva garantovaná zákonem, především Občanským zákoníkem.

 3. Spotřebitel v souladu s ust. § 1837 písm. l) Občanského zákoníku nemá při dodání certifikátu dle odst. 2.3. těchto Podmínek právo na odstoupení od Smlouvy.

 4. Spotřebitel před dodáním certifikátu dle odst. 2.3. těchto Podmínek udílí výslovný souhlas k dodání certifikátu před uplynutím 14 denní lhůtu pro odstoupení od Smlouvy.

 5. V případě vadného plnění Služeb ze strany Poskytovatele je Spotřebitel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady opravou případně doplněním poskytnutých Služeb) nebo přiměřenou slevu z Ceny (v závislosti na charakteru vady). Není-li to možné, je Spotřebitel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Práva z vadného plnění Služeb je Spotřebitel povinen uplatnit u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost výsledek poskytnuté Služby zkontrolovat a její vadné plnění zjistit prostřednictvím emailové adresy dotazy@vincheck.cz. Uplatnění práv z vadného plnění Služby, včetně odstranění vady nebo uplatnění jiného nároku, bude Poskytovatelem vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění práv z vadného plnění Spotřebitelem, nedohodnou-li se Poskytovatel se Spotřebitelem na delší lhůtě.

 6. Mimosoudní stížnosti Spotřebitelů vyřizuje Poskytovatel prostřednictvím emailové adresy dotazy@vincheck.cz. Spotřebitelé se se stížností mohou obrátit na Českou obchodní inspekci, orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

 

 

 1. PRÁVA PODNIKATELE

 

 1. Čl. 6 těchto Podmínek se uplatní pouze na Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Podnikatelem.

 2. V případě vadného plnění Služeb ze strany Poskytovatele je Podnikatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady (opravou případně doplněním poskytnutých Služeb) nebo přiměřenou slevu z Ceny (v závislosti na charakteru vady). Není-li to možné, je Podnikatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Práva z vadného plnění Služeb je Podnikatel povinen uplatnit u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost výsledek poskytnuté Služby zkontrolovat a její vadné plnění zjistit prostřednictvím emailové adresy dotazy@vincheck.cz.

 

 

 1. AUTORSKÁ PRÁVA

 

 1. Poskytovatel je vlastníkem Portálu.

 2. Portál je autorským dílem i databází ve smyslu Autorského zákona. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu.

 3. Obsah Portálu nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Poskytovatel předem písemně souhlas.

 

 

 1. NÁSLEDKY PORUŠENÍ PODMÍNEK

 

 1. V případě podstatného nebo opakovaného méně závažného porušení těchto Podmínek ze strany konkrétního Uživatele je Poskytovatel oprávněn omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli.

 2. V případě velmi závažného nebo opakovaného podstatného porušení těchto Podmínek (za velmi závažné porušení se považuje též porušení obecně závazných právních předpisů) ze strany konkrétního Uživatele je Poskytovatel oprávněn:

 

 1. omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli; a/nebo

 2. znemožnit Uživateli přístup na Portál.

 

 

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELE

 

 1. Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou” a poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb nebo Portálu. Poskytovatel zejména Uživateli nezaručuje, že:

 

 1. Portál a Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;

 2. Portál a Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb;

 3. Portál a Služby budou poskytovány bez chyb;

 

 1. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Portálu a/nebo Služeb. Poskytovatel Uživateli zejména neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu způsobenou:

 

 1. nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností či funkčností nebo rychlostí Portálu a/nebo Služeb, přerušením provozu a/nebo poruchou Portálu a/nebo Služeb;

 2. realizací přístupu a užívání Portálu a/nebo Služeb;

 3. stahováním Dat a jiných informací zveřejněných na Portálu;

 4. počítačovými viry;

 5. ztrátou dat Uživatele;

 6. neoprávněným přístupem k přenosům a/nebo datům Uživatele;

 7. zneužitím Portálu a/nebo Služeb ze strany Uživatele a/nebo třetích osob;

 8. nedoručením, neuložením či ztrátou jakéhokoli obsahu;

 9. stahováním informací zveřejněných na Portálu;

 10. ukončením provozování Portálu a/nebo Služeb.

 

 1. Uživatel bere na vědomí, že Data jsou poskytována Poskytovateli Dat, třetími stranami odlišnými od Poskytovatele. Poskytovatel Uživateli prostřednictvím Portálu pouze zprostředkovává přístup k těmto Datům. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s přístupem k Datům či s jejich používáním. Poskytovatel zejména nezaručuje, že:

 

 1. Data jsou úplná, přesná,bezchybná a aktuální;

 2. Data budou Poskytovateli Dat poskytována tak, aby byla dostupná nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;

 3. Data budou Poskytovateli Dat poskytována i v budoucnu;

 4. rozsah poskytovaných Dat nebude Poskytovateli Dat omezen;

 5. Data nezasahují do osobnostních či jiných práv třetích osob;

 

 1. Poskytovatele nenese žádnou odpovědnost za informace dostupné v rámci Portálu, jež byly poskytnuty a/nebo zpřístupněny Uživatelem a/nebo jinými Uživateli. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s přístupem k informacím dle předcházející věty či s jejich používáním. Poskytovatel zejména nezaručuje, že:

 

 1. informace jsou úplné, přesné, pravdivé a aktuální;

 2. informace budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;

 3. informace budou poskytovány i v budoucnu a rozsah poskytovaných informací nebude omezen; a

 4. informace nezasahují do osobnostních či jiných práv třetích osob.

 

 1. Kliknutím na některé odkazy na Portálu může dojít k opuštění Portálu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Ve vztahu k webovým stránkám třetích subjektů dle předcházející věty nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost a neodpovídá Uživateli za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu v souvislosti s nimi vzniklou.

 

 

 1. POUŽÍVÁNÍ COOKIES

 

 1. Při provozování Portálu jsou používány cookies. Cookies jsou malé soubory dat, které jsou při návštěvě webových stránek ukládány v počítači Uživatele, smartphonu nebo jiném koncovém zařízení, prostřednictvím kterého Uživatel realizuje přístup k internetu. Cookies slouží k tomu, aby webová stránka Uživatele rozpoznala a poskytla mu tak vyšší uživatelský komfort. Informace ukládané prostřednictvím cookies zahrnují mj. IP adresy, typ používaného prohlížeče, poskytovatele internetového připojení, navštěvované internetové stránky, reklamy zobrazené uživatelem a/nebo informace, které uživatel na navštívené internetové stránce uved.

 2. Poskytovatel má přístup k informacím ukládaným prostřednictvím cookies a tyto informace využívá zejména za účelem správy Portálu, monitorování aktivit Uživatele v rámci Portálu, sběru souhrnných údajů o Uživatelích Portálu a jiným statistickým účelům.

 3. Souhlasem s těmito Podmínkami Uživatel souhlasí s oprávněním Poskytovatele využívat informace získané prostřednictvím cookies k účelům dle čl. 10.2. těchto Podmínek.

 4. Uživatel může blokovat ukládání cookies prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče. V případě zablokování cookies ze strany Uživatele může být fungování některých nebo všech funkcí Portálu omezeno nebo znemožněno.

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv a bez náhrady provozování Portálu a/nebo poskytování Služeb.

 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál.

 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Portál, poskytované Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých Služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit. Uživateli nevzniká nárok na náhradu jakékoli přímé či nepřímé újmy či škody plynoucích z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti poskytovaných Služeb způsobených takovýmito úpravami Portálu nebo Služeb.

 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit či doplňovat znění těchto Podmínek. Poskytovatel informuje Uživatele o změně Podmínek prostřednictvím Portálu případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Uživateli změny nabývají účinnosti pouze, pokud Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování ve využívání Portálu a s ním souvisejícíh služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Nesouhlasí-li Uživatel se změnami Podmínek, je povinen zdržet se užívání Portálu a s ním souvisejících služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.

 5. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem a jeho užíváním se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Portálu realizován.

 6. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené s Portálem a/nebo Službami dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby, ať už dle Zákona o přeměnách obchodních společností, Zákon o obchodních korporacích, či na základě jiných právních titulů. Převod nebo přechod práv a povinností Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek.

 7. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 8. Pro řešení jakýchkoliv sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniklých v souvislosti s užíváním Portálu a/nebo Služeb Uživatelem jsou příslušné soudy České republiky.

 9. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. března 2015.